tel.  +48 606 935 274

Bezpieczna Strefa

firma świadcząca usługi związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy 

Obsługujemy małe i duże przedsiębiorstwa w zakresie:

BHP

Bezpieczeństwo pożarowe

Pierwsza pomoc

Sprawy personalne

Działamy przede wszystkim na terenie woj. wielkopolskiego (siedziba firmy znajduje się koło Poznania), ale część usług świadczymy także na terenie całego kraju. 

Obecnie nawet małe przedsiębiorstwa zobowiązane są do spełniania szeregu norm związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom i ochroną mienia. Wymagania te są często trudne do ogarnięcia, a niedopatrzenia mogą powodować nieprzyjemne konsekwencje, takie jak utratę ubezpieczenia, różnorakie kary, odszkodowania, czy nawet zakaz prowadzenia działalności. Jednak, to co jest najważniejsze, to zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy, a sobie - pracodawcy - rzetelnej ochrony zasobów materialnych.

Nie warto ryzykować!

Nasza oferta gwarantuje kompletne, rzetelne i profesjonalne usługi. Znamy najnowsze wymogi i normy. Zawsze służymy pomocą i radą! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszych usług. Zachęcamy również do skontaktowania się z firmą, w celu omówienia Państwa potrzeb i ustalenia terminu spotkania.

Zakres oferty:

BHP

Zakres oferty:

BHP

Choroby
zawodowe

Choroby zawodowe

§ Kodeks Pracy art. 235

§ 3 pkt. 1 W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany ustalić przyczyny choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą ….

§ 4 Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

Prowadzimy:

 • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
 • Systematyczne analizy przyczyn chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy  celem podjęcia właściwych środków zapobiegawczych.

Kontrola organów nadzoru nad warunkami pracy

KONTROLA ORGANÓW NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY

Pracodawca podlega kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy. 

Zapewniamy pomoc w wykonaniu:

 • nakazów,
 • wystąpień,
 • decyzji i zarządzeńwydawanych przez organy nadzoru ( PIP, PIS, UDT i inne ).

Profilaktyczne badanie lekarskie

PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE

§ Kodeks Pracy art. 229 [Badania lekarskie]

Pracownik w czasie zatrudnienia przechodzi badania: wstępne , okresowe i kontrolne.

Oferujemy:

 • Badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza mającego uprawnienia z zakresu medycyny pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji badań profilaktycznych pracowników.
 • Przygotowanie skierowania na badania lekarskie.

Instrukcje bezpiecznej pracy

INSTRUKCJE BEZPIECZNEJ PRACY

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Przygotowujemy:

 • Instrukcje pracy ze stosowanymi w zakładzie procesami technologicznymi.
 • Instrukcje wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników.
 • Instrukcje obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.
 • Instrukcje postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia oraz  niebezpiecznymi.
 • Instrukcje pierwszej pomocy.

Ocena ryzyka
zawodowego
 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

§ Kodeks Pracy art. 226

pkt 1 Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

pkt 2 Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym , które wiąże się z wykonywaną pracą , oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe – jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą , powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

Oferujemy:

 • Identyfikację zagrożeń na stanowiskach pracy.
 • Analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
 • Przygotowanie Karty Informacyjnej dla pracownika, dotyczącej zagrożeń na stanowisku pracy i środków ochrony przed tymi zagrożeniami.

Wypadki
przy pracy

WYPADKI PRZY PRACY

Oferujemy:

 • Udział w pracach zespołu wypadkowego w tym pomoc w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy.
 • Prowadzenie rejestru wypadków.
 • Przeprowadzanie systematycznych analiz przyczyn wypadków przy pracy celem podjęcia właściwych środków zapobiegawczych.

Kompleksowa obsługa BHP

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BHP

Oferujemy:

 • Zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
 • Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Środki ochrony
indywidualnej
 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ODZIEŻ ROBOCZA

§Kodeks Pracy art. 237(6) 

§ 1 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

§Kodeks Pracy art. 237(7)

§ 1 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

Środki ochrony indywidualnej to urządzenie lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie.

Oferujemy:

 • Dobór środków ochrony indywidualnej do stanowiska pracy.
 • Prowadzenie wykazu przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Szkolenia
okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE

Kodeks Pracy art. 237³

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenia okresowe - Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają :

 • Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, a w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści ( co 5 lat)
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, (co 3 lata) Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach na których wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne (1 raz w roku)
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji (co 5 lat)
 • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby ( co 5 lat)
 • Pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (co 6 lat)

Wykonujemy:

 • Szkolenia okresowe.
 • Posiadamy odpowiednią wiedzę, nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne do profesjonalnego przeprowadzenia szkolenia.
 • Wystawiamy zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami zaświadczenia o odbytych szkoleniach.
 • Prowadzimy rejestr i ewidencję przeprowadzonych szkoleń.
 • Pilnujemy terminów odbywania szkoleń okresowych.

Zakres oferty:

Bezpieczeństwo pożarowe

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.) za bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji odpowiedzialny jest właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu. W zakładach pracy rola ta przypada pracodawcy.

     Podstawą sprawnie funkcjonującego systemu ochrony przeciwpożarowej w każdym zakładzie pracy, firmie czy instytucji jest jego właściwe zorganizowanie. Do prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej mogą być tworzone m.in. stanowiska pracy jedno i wieloosobowe, powierzane osobom niezatrudnionym w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a wykonujących czynności z tego zakresu, polegające na zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia. Osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wykonujące czynności polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu pożaru powinny posiadać ukończone szkolenie w dziedzinie bhp, w programie którego ( zgodnie z ramowym programem szkolenia) została uwzględniona także problematyka dotycząca ochrony przeciwpożarowej.


Oferta ppoż

Oferta ppoż.

Oferujemy:

 • Przeprowadzanie okresowych inspekcji, udziału w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzanych przez organ Państwowej Straży Pożarnej.
 • Instruowanie nowo przyjętych pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, udział w organizowaniu szkoleń przeciwpożarowych.
 • Udział w opracowywaniu dokumentów na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zarządzeń, wytycznych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych.
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie realizacji ustawowych zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu, Zgłaszanie uwag i wniosków pracodawcy w zakresie poprawy warunków zabezpieczenia pożarowego.
 • Udział w sporządzaniu planów remontów i inwestycji w zakresie potrzeb ochrony przeciwpożarowej.
 • Uczestnictwo w przeglądach i próbach okresowych systemów technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Współpraca z konserwatorami urządzeń przeciwpożarowych (sygnalizacji alarmu pożaru, DSO, stałych urządzeń gaśniczych itp.) w zakresie zapewnienia sprawności i skuteczności ich działania.
 • Współpraca z instytucjami i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.
 • Prowadzenie całości dokumentacji i ewidencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Przeprowadzanie po uzgodnieniu z komendantem miejskim (powiatowym) Państwowej Straży Pożarnej praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.
 • Bieżąca analiza i przewidywanie sytuacji pożarowych i awaryjnych jakie mogą wystąpić na terenie zakładu.

Szkolenia ppoż

Szkolenia ppoż.

Na podstawie obowiązujących przepisów wynikających z Kodeksu Pracy pracodawca obowiązany jest wyznaczyć pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników , w związku z powyższym :

Przeprowadzamy:

 • Szkolenia z zakresu ppoż i ewakuacji.

Zakres tematyczny szkolenia: 

 • wiadomości dotyczące ochrony przeciwpożarowej w oparciu o  obowiązujące przepisy,
 • grupy pożarów,
 • rodzaje i charakterystyka środków gaśniczych,
 • rodzaje, budowa, działanie i uruchamianie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • postępowanie w przypadku powstania pożaru,
 • obowiązki osób kierujących działaniem ratowniczym do momentu przyjazdu    Państwowej Straży Pożarnej,
 • zasady ewakuacji.

Zakres oferty:

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC – SZKOLENIA Z UŻYCIEM FANTOMA

§ Kodeks Pracy art.237(11a)

§ 1 pkt 3 Pracodawca jest obowiązany do „tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,".

Ponado, artykuł 162 Kodeksu Karnego zobowiązuje każdego, kto zauważy osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia do niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy i zawiadomienia CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (nr 112).

Zabiegi resuscytacyjne, podobnie jak inne dziedziny nauki, podlegają regularnemu rozwojowi i zmianom np, konieczne okazało się wprowadzenie nowych wytycznych resuscytacji (ERC buidelines for Resuscitation 2005). Zmiana wytycznych nie oznacza jednak, że dotychczas nauczane procedury były niewłaściwe, złe czy niebezpieczne. Nowe wytyczne zapewniają większą skuteczność udzielanej pierwszej pomocy oraz łatwiejsze nauczanie i lepsze zapamiętywanie procedur.

"Wytyczne resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) wydawane w porozumieniu z Międzynarodowym Komitetem Porozumiewawczym ds. Resuscytacji (ILCOR) stanowią podstawę wszystkich działań i szkoleń w dziedzinie Resuscytacji (zarówno dla ratowników amatorów, jak i wykwalifikowanego personelu medycznego).” 

Prowadzimy: 

 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy według obowiązujących wytycznych.
 • Szkolenia z zakresu reanimacji osób poszkodowanych w wypadkach - do szkolenia praktycznego używany jest odpowiedni manekin.

Zakres oferty:

Sprawy personalne

Outsourcing kadr

Outsourcing kadr

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności: urlopy, zwolnienia lekarskie
 • Monitorowanie ważności: badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, oraz zestawień do GUS
 • Przygotowywanie raportów kadrowych
 • Współpraca i przejęcie odpowiedzialności wobec organów administracji państwowej

W ramach usług proponujemy również Klientom dostęp online z wykorzystaniem następujących możliwości:

 • Zdalny dostęp do danych w postaci podglądu i raportowania
 • zdalny dostęp z możliwością wprowadzania danych kadrowych
 • Oferujemy również szkolenia w zakresie funkcjonalności systemu

Outsourcing płac

Outsourcing płac

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • Przygotowywanie i przesyłanie przelewów z wynagrodzeniami dla pracowników Klienta
 • Sporządzanie i wysyłanie informacji podatkowych;
 • Przygotowywanie pasków wypłat
 • Przygotowanie deklaracji PFRON i zestawień dla GUS
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • Współpraca i przejęcie odpowiedzialności wobec organów administracji państwowej

W ramach usług proponujemy również Klientom dostęp online 
z wykorzystaniem następujących możliwości:

 • Zdalny dostęp do danych w postaci podglądu i raportowania
 • zdalny dostęp z możliwością wprowadzania danych płacowych
 • Oferujemy również szkolenia w zakresie funkcjonalności systemu

Korekty do ZUS

Korekty ZUS

Oferujemy przejęcie czasochłonnej pracy związanej z korygowaniem deklaracji ZUS.

 • Analiza dokumentacji przesłanej z ZUS
 • Korygowanie dokumentacji i dostarczanie jej do ZUS
 • Wizyty pracownika SID w ZUS
 • Przejęcie pełnej odpowiedzialności za wykonywane czynności

SIDPayroll jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich czynności związanych z korygowaniem dokumentacji ZUS nie tylko w trakcie realizacji zadań, ale również po ich zakończeniu.

Oznacza to, że Klient ma pewność, oraz gwarancję na wszystkie wykonane czynności związane z realizacją projektu.

Weryfikacja dokumentacji kadrowej

Weryfikacja dokumentacji kadrowej

Obejmuje następujące czynności:

 • Uporządkowanie dokumentacji w teczkach osobowych pracowników Klienta
 • Chronologiczne ułożenie dokumentacji w poszczególnych częściach akt osobowych
 • Opisanie poszczególnej dokumentacji
 • Sprawdzenie i ujęcie w raporcie kończących się terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sprawdzenie kompletności teczek personalnych pod względem dokumentacji kadrowej
 • Sporządzenie raportu końcowego po wykonaniu usługi

Weryfikacja dokumentacji personalnej nie musi być powiązana ze stałą współpracą w zakresie naliczania wynagrodzeń i prowadzenia akt osobowych.

Nasze motto : "Bezpieczna strefa pracy w każdym zakładzie"

Naszym celem jest doskonalenie jakości i powiększanie oferty świadczonych usług oraz dalszy rozwój zespołu. Misją - zapewnianie ludziom bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy.

Zespół  Firmy Szkoleniowo-Konsultingowej Bezpiecznej Strefy

Jesteśmy absolwentami Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu - Studia Podyplomowe Manager Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Posiadamy następujące tytuły i uprawnienia:

1. Technik Pożarnictwa

2. Inspektor d/s Ppoż

3. Główny Specjalista ds BHP

4. Kurs Pierwszej Pomocy

To Ty Pracodawco zdecydujesz, czy Twoim partnerem w pracy będą profesjonaliści!

Rekomendacje na życzenie!

Założyciel firmy - mł. kpt. Artur Jewstrat - jest Funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej z wieloletnim doświadczeniem. Chęć stworzenia jednostki zajmującej się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem, skłoniła go do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu BHP i zaowocowała powstaniem Firmy Szkoleniowo-Konsultingowej Bezpieczna Strefa.